شگفت انگیز!
,

دانلود طراحی سناریو برای موفقیت در سازمان ها


پاره اي از صاحبنظران براین باورند که ریشه ي نگاه راهبردي به آینده و شکل گیـري راهبـرد را بایـد در اندیشه هاي فرماندهي چینی، “سن تزو” جستجو کرد. اما آنچه مـسلم اسـت رویکـرد راهبـردي
1 حاصل از تجارب جنگ جهانی دوم بود که در اواخر دهه ي 1950 بهعنوان یـک اسـتعاره ي نظـامی مطرح شد تا به کسبوکار در فضاي رقابتی به عنوان یک نبرد نگـاه شـود؛ نیرویـی بـراي از میـدان بیرون کردن رقیب در یک میدان جنگی. در سالهاي بعد از جنگ که فناوري رشد چشمگیري یافت و رفته رفته در بسیاري از حوزه ها، عرضه بر تقاضا پیشی گرفت، مدیران شرکتهــا و سـازمانهـاي بازرگانـی بخش خصوصی به دو مسأله ي اساسی فکــر میکردند.
1. حفظ سهم فروش محصول (کالا/ خدمت) در بازار فعلی (مسأله ي بقا)
2. افزایش سهم فروش در بازارهاي فعلی و ورود به بازارهاي جدید (مسأله ي رشد و توسعه)
دو مسأله اي که گذشت جوهر اساسـی تمام راهبردهاي گوناگونی است کـه در طبقـه بنـدي هـاي گوناگون متون مدیریت راهبردي مطرح شده است.
مدیریت راهبردي، به عنوان نوعی از مدیریت کلاننگر و دوراندیش، با تأکید بـر موضـوعات زیـر مرحله ي تکنیکی خود را آغاز کرد و ارزیابی داخلی و خارجی سازمان را هدف قرار داد.
1. بهره گیري از قوتها و تواناییهاي شرکت
2. جبران ضعفها و کاستیهاي شرکت
3. استفاده از فرصتهاي بالقوه و بالفعل محیطی
4. پیشگیري و مقابله با تهدیدات نهان و آشکار محیطی
براساس ترکیبهایی که از هریک از چهار موضوع فوق میتوان ساخت، راهبـردهـاي گونـاگونی
ساخته میشود. این راهبردها در گذشته در قالب Swot یا در شکل نوین آن Tows صورتبندي
می شوند، پیداست حالت اول، رویکردي درونگرایانه و دوم رویکردي برونگرایانـه را در تـدوین
راهبرد دنبال میکند.
مدیریت راهبردي، تجلی تفکر راهبردي است؛ تفکري با ویژگیهایی چون:
1. پارادوکس اندیشی
2. چشم اندازاندیشی
3. بداهه اندیشی
4. زمان اندیشی
5. منابع اندیشی
6. چرخه ي عمراندیشی
7. سعی و خطااندیشی

لذا در این راستا آشنایی به سناریو نویسی شما را از غفلت استراتزیک مصون نگه می دارد فرقی نمی کند شما در چه کسب و کار و یا سازمانی هستید همه ما لازم است علاوه بر داشتن استراتزی ، در کسب و کارهای کوچک و کسب و کارهای بزرگ بایستی سناریو داشته باشیم ما در این کتاب که توسط ماتیس لینیدرگرن نوشته شده و در موسسه آموزشی صنایع دفاع ترجمه شده نحوه طراحی آن برای شما آماده شده است

1,500 تومان 2,000 تومان

طراحی سناریو

پاره اي از صاحبنظران براین باورند که ریشه ي نگاه راهبردي به آینده و شکلگیـري راهبـرد را بایـد در اندیشه هاي فرماندهي چینی، “سن تزو” جستجو کرد. اما آنچه مـسلم اسـت رویکـرد راهبـردي
1 حاصل از تجارب جنگ جهانی دوم بود که در اواخر دههي 1950 بهعنوان یـک اسـتعارهي نظـامی
مطرح شد تا به کسبوکار در فضاي رقابتی بهعنوان یک نبرد نگـاه شـود؛ نیرویـی بـراي از میـدان بیرون کردن رقیب در یک میدان جنگی. در سالهاي بعد از جنگ که فناوري رشد چشمگیري یافت و رفته رفته در بسیاري از حوزهها، عرضه بر تقاضا پیشی گرفت، مدیران شرکتهــا و سـازمانهـاي بازرگانـی بخش خصوصی به دو مسألهي اساسی فکــر میکردند.


1. حفظ سهم فروش محصول (کالا/ خدمت) در بازار فعلی (مسألهي بقا)
2. افزایش سهم فروش در بازارهاي فعلی و ورود به بازارهاي جدید (مسألهي رشد و توسعه)
دو مسألهاي که گذشت جوهر اساسـی تمام راهبردهاي گوناگونی است کـه در طبقـهبنـديهـاي گوناگون متون مدیریت راهبردي مطرح شده است.
مدیریت راهبردي، بهعنوان نوعی از مدیریت کلاننگر و دوراندیش، با تأکید بـر موضـوعات زیـر مرحلهي تکنیکی خود را آغاز کرد و ارزیابی داخلی و خارجی سازمان را هدف قرار داد.
1. بهرهگیري از قوتها و تواناییهاي شرکت
2. جبران ضعفها و کاستیهاي شرکت
3. استفاده از فرصتهاي بالقوه و بالفعل محیطی
4. پیشگیري و مقابله با تهدیدات نهان و آشکار محیطی
براساس ترکیبهایی که از هریک از چهار موضوع فوق میتوان ساخت، راهبـردهـاي گونـاگونی
ساخته میشود. این راهبردها در گذشته در قالب Swot یا در شکل نوین آن Tows صورتبندي
می شوند، پیداست حالت اول، رویکردي درونگرایانه و دوم رویکردي برونگرایانـه را در تـدوین
راهبرد دنبال میکند.
مدیریت راهبردي، تجلی تفکر راهبردي است؛ تفکري با ویژگیهایی چون:
1. پارادوکس اندیشی
2. چشم اندازاندیشی
3. بداهه اندیشی
4. زمان اندیشی
5. منابع اندیشی
6. چرخه ي عمراندیشی
7. سعی و خطااندیشی

امتیاز کاربران به : دانلود طراحی سناریو برای موفقیت در سازمان ها

0.0 به طور کلی
0
0
0
0
0

برای ثبت نظرات، نقد و بررسی شما لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از فروشگاه ما خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.